مهندسین مشاور رهاب به تناسب نقشی که در طراحی پروژه های عمرانی بزرگ و نظارت بر انطباق سازه های مربوط به طراحی ها برعهده دارد خود را به رعایت قوانین ، قواعد و الزامات ملی قابل کاربرد در زمینه ایمنی ، بهداشت حرفه ای و محیط زیستی پایبند دانسته و همواره درمسیر مستمر عملکرد خود در این عرصه گام بر می دارد.

ما با تلاش در جهت پیش گیری از آلودگی های محیط زیستی و آسیب های ناشی از نامناسب بودن شرایط ایمنی و بهداشت شغلی اهداف فوق را سرلوحه فعالیت های خود قرار می دهیم.