| | زبان | |

تونل هارا ه آهن بافق - بندرعباس (قطعه 2 ب)
------------------------------------------------ تونل شماره 1 به طول 2250 متر


راه آهن چابهار - فهرج (قطعه 4)
------------------------------------------------ تونل شمار ه 1 به طول 1100 متر
------------------------------------------------ تونل شمار ه 2 به طول 660 متر


راه آهن میانه- بستان آباد- تبریز (قطعه 8 الف)
------------------------------------------------ تونل شماره 1 (شیبلى) به طول 2800 متر
------------------------------------------------ تونل شماره 2 به طول 540 متر
------------------------------------------------ تونل شماره 3 به طول 100 متر


راه آهن میانه- بستان آباد- تبریز (قطعه 8 ب و 9)
------------------------------------------------ تونل شماره 1 به طول 250 متر


راه آهن میانه - بستان آباد- تبریز (قطعه 10)
------------------------------------------------ تونل شمار ه 1 به طول 1675 متر
------------------------------------------------ تونل شمار ه 2 به طول 50 متر
------------------------------------------------ تونل شمار ه 3 به طول 260 متر
------------------------------------------------ تونل شمار ه 4 به طول 800 متر


آزادراه همت (درمحدوده منطقه 22 )
------------------------------------------------ تونل S20-1 به طول 120 متر
------------------------------------------------ تونل S20-2 به طول 120 متر


ادامه آزادراه همت تا شهر کرج
------------------------------------------------ یک زوج تونل به طول 460 متر


طرح راه آهن غرب کشور
------------------------------------------------ تونل توره به طول 756 متر


بزرگراه فیروزآباد- کوار
------------------------------------------------ شامل 8 تونل به طول 3410 متر


آزادراه همت-شاخه شمالى
------------------------------------------------ (یک زوج تونل) به طول 560 متر