قطار سريع السير تهران - اصفهان

 

کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل کشور

استان : اصفهان، قم، تهران

وظایف : طراحی و نظارت

وضعیت اجرایی : پروژه نا تمام ماند

مشخصات پروژه:

طول: 380 کيلومتر

سرعت قطار: 250 کيلومتر در ساعت

زمان سفر: 100 دقيقه

ظرفيت مسافر: 377 نفر

تعداد واگن ها: 27 عدد

حجم خاکبرداری: 12,500,000 متر مکعب

حجم خاکريزی: 23,200,000 مترمکعب

بتن ريزی: 840,000 مترمکعب

بالاست: 3,000,000 مترمکعب

تعداد تراورس: 1,600,000 عدد

وزن ريل ها: 110,000 تن

شرح مختصر پروژه :

شرکت رهاب با مشارکت شرکت ILF طراحی اين پروژه و همچنين نظارت بر مراحل مختلف ساخت را بر عهده داشت. اين پروژه در جهت طراحی و ساخت راه آهن دو خطه حد فاصل شهرهای اصفهان و تهران به صورت سريع السير برقی در نظر گرفته شده است. اين پروژه قرار بود برای اولين بار در ايران اجرا شود. مهندسين رهاب و ILF يک مجموعه از استانداردهای فنی را برای اين صنعت در ايران پايه گذاری خواهند کرد که ميتواند راهنمائی برای پروژه های آينده باشد.

گالری عکس: