راه آهن مشهد – سرخس (قطعه 6)

 

کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

استان : خراسان

وظایف : طراحی و نظارت

وضعیت اجرایی : اتمام در سال 1997

مشخصات پروژه:

طول: 39 کيلومتر

عرض: 7 متر

پل کوچک: 111 دستگاه

پل بزرگ: 1 دستگاه

عمليات خاکي: 8,000,000 مترمکعب

حفاری فونداسيون: 27,000 مترمکعب

آرماتور بندی: 9100 تن

قالب بندی: 72,000 مترمربع

بتن ريزی: 400,000 مترمکعب

شرح مختصر پروژه :

به منظور تسهيل حمل و نقل کالاهای تجاری به کشورهای خليج فارس از طريق خاک ايران و در نظر گرفتن مزايای آن برای کشور اتمام خط راه آهن بندر عباس – سرخس در ارجحيت قرار دارد. خدمات ارائه شده برای اين پروژه شامل طراحی جزييات ساخت و نظارت بوده است.

گالری عکس: