راه آهن چابهار- فهرج (قطعه 4)

 

کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل کشور

استان : سيستان و بلوچستان

وظایف : طراحی و نظارت

وضعیت اجرایی : در حال ساخت

مشخصات پروژه:

طول: 92.5 کيلومتر

تعداد خطوط: 1 خط

حداکثر شيب طولی: 15 در هزار

پل کوچک: 245 دستگاه

پل بزرگ: 16 دستگاه

تونل: 2 دستگاه

طول تونل: 1800 متر

شرح مختصر پروژه :

در راستای تکميل شبکه سراسری راه آهن کشور، همچنين دسترسی به بندر استراتژيک چابهار و رفع محروميت از منطقه و کوتاه نمودن مسير ترانزيت کشورهای آسيای ميانه راه آهن چابهار- فهرج در دستور کار طرح و اجرا قرار گرفته است.

گالری عکس: