راه آهن بافق - مشهد

 

کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل کشور

استان : يزد

وظایف : طراحی و نظارت

وضعیت اجرایی : اتمام در سال 2002(قطعه17,18,19) و 2004(قطعه11,12) و 2005(قطعه13) و 2008(قطعه4)

مشخصات پروژه:

طول مسیر:
190 کیلومتر (قطعه4)
31 کيلومتر(قطعه11)
25 کیلومتر (قطعه12)
38 کیلومتر (قطعه13)
32 کیلومتر (قطعه17)
29 کیلومتر (قطعه18)
34 کیلومتر (قطعه19)

عرض: 6 متر - تک خطه

پل :
680 دستگاه (قطعه4)
179 دستگاه (قطعه11)
60 دستگاه (قطعه12)
190 دستگاه (قطعه13)
64 دستگاه (قطعه17)
101 دستگاه (قطعه18)
92 دستگاه (قطعه19)

عمليات خاکي:
8,400,000 متر مکعب (قطعه4)
3,100,000 مترمکعب (قطعه11)
1,800,000 مترمکعب (قطعه12)
3,700,000 مترمکعب (قطعه13)
1,200,000 مترمکعب (قطعه17)
1,400,000 مترمکعب (قطعه18)
1,400,000 مترمکعب (قطعه19)

حفاری فونداسيون:
150,000 مترمکعب (قطعه4)
60,000 متر مکعب (قطعه11)
40,000 متر مکعب (قطعه12)
61,500 متر مکعب (قطعه13)
25,000 متر مکعب (قطعه17)
22,000 متر مکعب (قطعه18)
30,000 متر مکعب (قطعه19)

آرماتور بندی:
2,000 تن (قطعه4)
700 تن (قطعه11)
1,100 تن (قطعه12)
1,200 تن (قطعه13)
250 تن (قطعه17)
280 تن (قطعه18)
320 تن (قطعه19)

بتن ريزی:
165,000 مترمکعب (قطعه4)
36,000 مترمکعب (قطعه11)
21,400 مترمکعب (قطعه12)
48,000 مترمکعب (قطعه13)
24,000 مترمکعب (قطعه17)
25,000 مترمکعب (قطعه18)
28,000 مترمکعب (قطعه19)

شرح مختصر پروژه :

راه آهن بافق- مشهد آخرين قسمت باقيمانده از راه ارتباطي شهر مرزی سرخس درحدفاصل کشور ترکمنستان و ايران به سمت شهر بندری بندرعباس درجنوب ايران است.اتمام سرخس- بندرعباس يکي از اهداف مهم وزارت راه وترابری بوده است.

خدمات در نظر گرفته شده برای اين پروژه شامل طراحي جزييات ساخت ونظارت است.

اهداف پروژه :

هدف از ساخت اتصال آسيای ميانه به آبهای گرم خليج فارس است.

راه آهن بافق- مشهد آخرين قسمت باقيمانده از راه ارتباطي شهر مرزی سرخس درحدفاصل کشور ترکمنستان و ايران به سمت شهر بندری بندرعباس درجنوب ايران است.

اتمام سرخس- بندرعباس يکي از اهداف مهم کشور بوده است.خدمات در نظر گرفته شده برای اين پروژه شامل طراحي جزييات ساخت و نظارت است.

گالری عکس: