| | زبان | |

خط مشی و جهت گيری کلی شرکت مهندسین مشاور رهاب

مهندسين مشاور رهاب با بيش از 3 دهه فعاليت مستمر در زمينه هاي مختلف طراحي مهندسي به صورت عام و افزون بر 20 سال طراحي تونل هاي طويل و تقاطعات غيرهمسطح در محورهاي مختلف راه و بزرگراه و راه آهن، مديريت موثر و مثبت خود را نمايان کرده و طراحي و نظارت بر اجراي پل­ها و تونل هاي مختلف و طويل در راه آهن بافق - بندرعباس، راه آهن غرب، ميانه - تبريز و راه آهن چابهار - فهرج گوياي اين مهم است.

از این رو رويکرد هاي اصلی مهندسین مشاور رهاب در پروژه های انجام شده و در دست اقدام به شرح زير است:

1. استفاده از حداکثر مقدورات و امکانات فني و اقتصادي و نيز نيروي انساني متخصص و با تجربه در جهت ارائه بهترين تجربه کاري.
2. پرهيز از تکرار، اتلاف زمان و انجام مطالعاتي که در بهبود پروسه طراحي بي تأثير بوده و تمرکز و دقت بر روي مطالعات کاربردي.
3. استفاده از آخرين نرم افزارهاي مورد قبول کارفرماي محترم، انطباق و به روز بودن مدارک و گزارشات فني با آخرين اطلاعات و آمار موجود در کشور.
4. رعايت کليه استانداردها و آئين نامه هاي مرتبط و کنترل و استفاده از آئين نامه هاي ديگر کشورها در مواقع مورد لزوم.
5. ارائه مدارک،گزارشات فني و طراحي در نهايت دقت و سلامت ممکن با فرمت هاي مورد قبول.
6. بکارگيري از آخرين بخشنامه هاي ابلاغي و ويرايش هاي آيين نامه هاي مربوطه.

خط مشی ایمنی ، بهداشت حرفه ای و محیط زیست (HSE)

شرکت مهندسین مشاور رهاب به تناسب نقشی که در طراحی پروژه های عمرانی بزرگ و نظارت بر انطباق سازه های مربوط به طراحی ها برعهده دارد خود را به رعایت قوانین ، قواعد و الزامات ملی قابل کاربرد در زمینه ایمنی ، بهداشت حرفه ای و محیط زیستی پایبند دانسته و همواره درمسیر مستمر عملکرد خود در این عرصه گام بر می دارد. ما با تلاش در جهت پیش گیری از آلودگی های محیط زیستی و آسیب های ناشی از نامناسب بودن شرایط ایمنی و بهداشت شغلی اهداف زیر را سرلوحه فعالیت های خود قرار می دهیم :

• ارتقاء عملکرد سازمان در عرصه های ایمنی ، بهداشت و محیط زیست از طریق:

1. برنامه ریزی وتعیین اهداف بهداشت ، ایمنی و محیط زیست به منظور پیشگیری ، کاهش یا کنترل جنبه ها ی بارز
2. شناسایی ، ارزیابی و مدیریت تمامی مخاطرات بهداشت ایمنی و محیط زیست در شرایط معمول ، تغییر و بحران
3. پایش، ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد و بهداشت ، ایمنی و محیط زیست از طریق ، آموزش ، ارزیابی ها و ممیزی ها
4. ایجاد محیط ایمن برای فعالیت کارکنان
5. کاهش اتلاف انرژی و حفاظت از منابع
6. رعایت الزامات قانونی قابل کاربرد برای شرکت و مرتبط با خدمات درحال ارائه درزمینه محیط زیست ، ایمنی و بهداشت حرفه ای

• ارتقاء سطح دانش و آ گاهی کارکنان در عرصه های ایمنی ،بهداشت شغلی و جنبه های زیست محیطی و اقدامات کنترلی
• کاهش حوادث و بیماری های ناشی ازکار

این خط مشی ازطریق سایت اینترنتی شرکت همواره در دسترس عموم قرارداشته و کارکنان دربخش های ستادی و سایت ها از آن اطلاع دارند. این خط مشی در دوره های یک ساله بااستفاده از بازخوردهای طرف های ذینفع و نیز عملکرد سازمان مورد بازنگری قرار می گیرد.

مدیرعامل – سهیل آل رسول